DEFINICJA: Podziemna trasa turystyczna to całość lub część obiektu podziemnego, powstałego w sposób naturalny lub w wyniku działalności człowieka, dostosowana do bezpiecznego ruchu turystycznego, posiadająca wartości przyrodnicze lub kulturowe oraz zorganizowaną obsługę turystów przez uprawniony do tego podmiot.

Jaskinia (grota) - naturalne, osłonięte ze wszystkich stron zagłębienie w skale, z wylotem na zewnątrz, dostępne dla człowieka; najczęściej powstaje na skutek rozpuszczania skał (głównie wapieni i dolomitów) przez wody.

Kopalnia - zakład górniczy zajmujący się wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych. Sztolnia - poziome lub lekko nachylone wyrobisko korytarzowe mające wlot na powierzchni terenu, prowadzone w głąb góry.

Pomilitarne obiekty - budowle naziemno-podziemne, w postaci twierdz, fortyfikacji, linii i rejonów umocnionych, bunkrów itp. służące celom obronnym bądź jako ochrona ludzi, magazyny materiałów, a nawet produkcji o charakterze strategicznym i militarnym.

Zespoły piwnic - podziemne obiekty budowlane z cegły i kamienia w formie rozległych, często kilkukondygnacyjnych zespołów piwnic i składów kupieckich z okresu rozkwitu średniowiecznych, otoczonych murami miast o rozwiniętym handlu i usługach.

Pozostałe - kategoria obejmuje podziemia odbiegające zasadniczo historią powstania i przeznaczenia od jaskiń, kopalń, militarnych i staromiejskich piwnic. Mogą to być m.in.: sakralne, grzebalne, magazynowe, przemysłowe, romantyczne i inne.